Krátka správa o priebehu Erasmus+ BIP zameraného na štúdium diverzity fauny prameňov Karpát

Dňa 17.09.2023 bolo v Penzióne Borovica v Stratenej (Slovenský raj) vďaka podpore Erasmus+ otvorené podujatie BIP (Blanded Intensive Programme) (v slovenčine Zmiešaný intenzívny program), ktoré organizovala  Katedra ekológie Prešovskej univerzity v Prešove a zúčastnili sa ho študenti a vyučujúci z ďalších troch partnerských zahraničných univerzít – Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii, Uniwersytetu Łódzkiego (Poľsko), Hidrobiológiai Tanszék, Pécsi Tudományegyetem a Biológiai Intézet, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem (obe univerzity zastupujúce Maďarsko).

Druhý deň (18.09.2023) prebiehal celodenný zber bezstavovcov v prameňoch Slovenského raj. Študenti  mali možnosť naučiť sa viaceré metódy odberu vzoriek v rôznych typoch prameňov, oboznámiť sa s postupmi fixácie a dokumentácie vzoriek priamo v teréne a spôsobmi získavania a zaznamenávania ekologických parametrov prostredia.

Tretí deň (19.09.2023) prebiehalo v provizórnom laboratóriu v Penzióne Borovica triedenie zozbieraného materiálu, morfologická identifikácia bezstavovcov, dokumentácia, disekcia zozbieraných bezstavovcov a teoretický úvod do DNA barcodingu – extrakcia DNA metódou Chelex, amplifikácia fragmentu mitochondriálneho génu Cytochrome c oxidase subunit I (COI) a sekvenovanie tretej generácie (Nanopore sequencing).

Štvrtý deň (20.09.2023) prešli študenti od teórie k praxi a vyskúšali si priebeh DNA barcodingu, počnúc extrakciou DNA zozbieraných premenných bezstavovcov až po začiatok PCR reakcie.

Piaty deň (21.09.2023) sme si dopriali trochu oddychu a popri amplifikácii COI sme objavovali krásy Slovenského raja na terénnej exkurzii do Zejmarskej rokliny a planiny Geravy.

Posledný deň (22.09.2023), finalizácia BIP, kedy sme vyhodnotili úspešnosť PCR reakcie a novej metódy sekvenovania PCR produktov a nakoniec vytvorili knižnicu DNA barcodov v online platforme BOLD System.

Študenti Katedry ekológie uspeli na vedeckom kongrese.

Každý zamestnanec by mal byť hrdý na svoju Alma mater a mal by pri každej príležitosti šíriť jej dobré meno. Omnoho cennejšie ale je, keď dobré meno našej univerzity šíria slovami ale najmä skutkami a výsledkami naši študenti.

Naši ekológovia sa v dňoch 17. až 19. novembra 2022 zúčastnili vedeckého kongresu „Zoológia 2022“, ktorý sa uskutočnil v priestoroch Kongresového centra SAV v Smoleniciach. Po dlhšej prestávke spôsobenej pandémiou sa niesla celá akcia v priateľskom duchu a bola prešpikovaná množstvom zaujímavých vedeckých príspevkov. Nezaostali ani naši ekológovia, ktorí prezentovali výsledky z práve riešených projektov. Keďže do projektov aktívne zapájajú aj študentov, svoje práce prezentovali aj naši diplomanti a doktorandi, ktorí sa zároveň zapojili do študentskej súťaže. Aj keď bola konkurencia obrovská, naši ekológovia uspeli. Mgr. Katarína Fogašová (doktorand na KE) získala druhé miesto v študentskej súťaži v kategórii PhD. študentov so svojim príspevkom „Profitujú štetky lesné (Dipsacus fullonum L.) z fytoteliem?“.  Bc. Dominika Hadbavná (študentka 2. ročníka, Mgr. štúdia) získala prvé miesto v kategórii študentov prvého a druhého stupňa so svojím príspevkom „Fauna antropogénnych subteránnych ekosystémov – prípadová štúdia v systéme opustených banských štôlní v Turzove.“ Našim študentom gratulujeme a sme na nich hrdí!

Víťazi študentskej súťaže v kategórii „študentov prvého a druhého stupňa“
Víťazi študentskej súťaže v kategórii „doktorand“
Katedra ekológie na kongrese „Zoológia 2022“.

Prvý objav mikroplastov vo fytotelmách

Hoci tu nie sú dlho, mikroplasty si našli cestu takmer do každého ekosystému na našej planéte. Boli objavené v pôde, v riekach, v našich potravinách a balenej vode a dokonca aj v ľudskom tele. Nedávno tím výskumníkov z Prešovskej univerzity po prvýkrát objavil mikroplasty aj vo vode zachytenej v pazuchách listov rastlín – v tzv. fytotelmách.

rastliny rodu Dipsacus

Katarína Fogašová, Peter Manko a Jozef Oboňa z Prešovskej univerzity (Slovensko), pôvodne skúmali na východnom Slovensku, organizmy žijúce vo fytotelmách na rastlinách rodu Dipsacus (po slovensky tzv. štetky).

Tieto rastliny majú charakteristické protistojné listy, ktoré vyrastajú na stonke nad sebou v niekoľkých úrovniach. Keď zvierajú stonku, vytvárajú pohárovité štruktúry, ktoré zbierajú vodu, známe tiež ako fytotelmy.

“Fytotelmy na štetkách sú pomerne bežným, no prehliadaným vodným mikrokozmom s veľmi krátkodobým výskytom len 3 až 4 mesiace.“

fytotelma – vodou naplnená listová pazucha

Na ich prekvapenie našli rôzne sfarbené úlomky a vlákna, niektoré dosahujúce dĺžku 2,4 mm, ktoré boli identifikované ako mikroplasty.

“Tieto fytotelmy sú veľmi malé a majú krátku životnosť,“ píšu vedci vo svojom článku, ktorý bol uverejnený v časopise BioRisk.

“Otázkou teda je, ako boli kontaminované mikroplastmi?”

V skúmanej oblasti sa nenašli žiadne zdroje kontaminantov, takže fragmenty a vlákna s najväčšou pravdepodobnosťou pochádzajú zo znečistenej atmosféry. Ďalšou teóriou je, že slimáky ich mohli preniesť z pôdy alebo z iných rastlín, na alebo vo svojich telách.

“Prvý nález mikroplastov vo fytotelmách je ďalším dôkazom toho, že kontaminácia tohto druhu sa šíri rôznymi cestami a pravdepodobne žiadne prostredie na Zemi nie je bezpečné, čo samozrejme robí náš objav dosť skľučujúcim” hovoria výskumníci.

mikropasty

“Na druhej strane, výsledky nášho výskumu fytoteliem, ako veľmi nezvyčajného a vysoko špecifického prírodného prostredia, ponúkajú množstvo možností využitia pri výskume časopriestorových charakteristík šírenia mikroplastického znečistenia a jeho potenciálneho vplyvu na samotné rastliny, ako aj organizmy na ne viazané ekologickými vzťahmi.”

Naznačujú, že kvôli ich množstvu a teoretickej schopnosti zachytávať mikroplasty niekoľkými spôsobmi z prostredia by fytotelmy na štetkách mohli byť dobrým indikátorom prítomnosti mikroplastov.

“Naša publikácia teda prináša nielen prvý objav kontaminácie mikroplastov biotopov tohto typu, ale aj prvý návrh nového prístupu k využívaniu fytoteliem a podobných mikroekosystémov, ktoré poskytujú rastliny (alebo umelo vytvorené), ako bioindikátorov prítomnosti mikroplastov v životnom prostredí, možné zdroje a cesty ich šírenia prostredím a časopriestorové zmeny v kontaminácii mikroplastami.”

Zdroj:

Fogašová K, Manko P, Oboňa J (2022) The first evidence of microplastics in plant-formed fresh-water micro-ecosystems: Dipsacus teasel phytotelmata in Slovakia contaminated with MPs. BioRisk 18: 133-143. https://doi.org/10.3897/biorisk.18.87433

Ukrajinsko-slovenské partnerstvo

doc. Ruslan Mariychuk

21. augusta 2022

Medzinárodná spolupráca medzi Fakultou chémie Národnej univerzity Tarasa Ševčenka v Kyjeve (Ukrajina) a Fakultou humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove (Slovensko) má dlhoročné základy vďaka spoločnej práci vedcov v smere „zelenej“ chémie a vznikla bilaterálnou Zmluvou o spolupráci medzi fakultami v roku 2014.

Významným príspevkom k vedeckému partnerstvu bola grantová podpora akademickej výmeny učiteľov a študentov na stáže a štúdium v rámci programu Erasmus+ KA107 v rokoch 2019 – 2022. Napriek výzvam posledných rokov súvisiacich s pandémiou a najmä v mimoriadne napätom vojnovom období pre Ukrajinu, spolu s úsilím vedenia našich univerzít, fakúlt, ako aj pedagógov a koordinátorov programu Erasmus+, sú hlavné úlohy splnené.

V septembri 2021 si študenti chemickej fakulty Národnej univerzity Tarasa Ševčenka na Ukrajine vypočuli prednášky a zúčastnili sa praktických hodín učiteľov Prešovskej univerzity – vedúceho Katedry ekológie doc. Ruslana Mariychuka a vedeckej pracovníčky Dr. Romany Smolkovej.

Prednáškový materiál bol venovaný modernému smeru – „zelenej“ syntéze nanomateriálov a metódam ich výskumu. Následne v marci až júli 2022 študenti 1. ročníka magisterského štúdia chemickej fakulty Tetyana Brudko, Maryna Korobeynyk, Anastasia Lunyo, Oleksandra Ratush a Angelina Tsipileva dostali možnosť absolvovať stáž a získať praktické zručnosti v tomto smere v laboratóriách Prešovskej univerzity. Taktiež v jarnom semestri 2022 v rámci programu akademickej mobility Erasmus+ Nadiya Diyuk, študentka 1. ročníka magisterského štúdia chemickej fakulty Tarasa Ševčenka KNU absolvovala študijný pobyt v Prešove, a Anatolij Samborskyi, študent bakalárskeho štúdia Fakulty humanitných a prírodných vied z Prešovskej univerzity, študoval v Kyjeve.

Spätná väzba študentov Chemickej fakulty o štúdiu a stáži:

Bc. Nadija Diyuk:

Môj študijný pobyt sa začal vo februári a trval 5 mesiacov. Počas tejto doby som absolvovala niekoľko nových predmetov a venovala sa vedecko-výskumnému projektu. A vďaka tejto kombinácii som mala možnosť najskôr získať teoretické poznatky z oblasti zelenej chémie, nanochémie a nanotechnológií a následne ich aplikovať pri realizácii výskumného projektu, a to syntézy kovových nanočastíc, najmä zlata a platiny. Veľmi sa mi páčilo výučba vedeckých predmetov na Prešovskej univerzite. Každá hodina bola sprevádzaná prezentáciou a často boli ponúkané rôzne praktické úlohy, ktoré veľmi pomohli pri osvojovaní učiva. Počas realizácie výskumného projektu doc. Ruslan Mariychuk ako vedecký supervízor vždy pomohol, no zároveň dal pri experimente potrebnú „slobodu“, vďaka čomu som podľa mňa získal viac praktických zručností. Za zmienku tiež stojí, že počas štúdia a života na Slovensku som mal možnosť zdokonaliť sa v angličtine, nadviazať nové kontakty najmä so študentmi z iných krajín a, samozrejme, dozvedieť sa viac o kultúre a životnom štýle iných štátov. Som celkom spokojná, že som mala možnosť zúčastniť sa programu Erasmus+ a zároveň by som sa chcela poďakovať oddeleniu akademických mobilít za pomoc pri organizácii tohto pobytu.

Bc. Tatiana Brudko:

Erasmus+ je skvelá príležitosť spoznať život študentov v iných krajinách. Mala som takú možnosť, tri mesiace som bola na stáži na Prešovskej univerzite na Slovensku. Hoci je Slovensko susednou krajinou, nikdy som si nevedela predstaviť, aká odlišná je forma vzdelávania študentov a celkovo spôsob života ľudí. Čo sa týka štúdia, rozvrh študentov je tu oveľa voľnejší a podľa mňa aj menšia záťaž. Väčšina študentov pracuje od prvého ročníka, nerobí im problém skĺbiť prácu so štúdiom. Taktiež som mala možnosť pracovať v laboratóriu s doktorandmi z Tuniska, bolo tiež zaujímavé dozvedať sa, ako sa učia. Mňa osobne tu ich výskumná činnosť veľmi zaujala, pretože pracovali s pesticídmi a s tým súvisí aj moja vedecká práca na katedre analytickej chémie Kyjevskej národnej univerzity Tarasa Ševčenka. Nemenej zaujímavá bola aj moja výskumná činnosť v Prešove, pracovala som v dobre vybavenom laboratóriu Unipolab: zaoberala som sa „zelenou“ syntézou kovových nanočastíc pod vedením doc. Ruslana Mariychuka. Som mu úprimne vďačná, že to bol práve on, kto ma tak blízko priviedol k nanochémii, pretože v tejto oblasti chémie som mal najmenej skúseností. Počas stáže som sa výrazne zdokonalila v práci na chemických zariadeniach, venovala sa výskumnej práci a samozrejme pracovala v tíme. Čo sa týka našej mimolaboratórnej práce, teda voľného času, o tom sa dá písať donekonečna dlho vďaka nášmu školiteľovi doc. Mariychukovi! Niekoľkokrát sme išli do Tatier, ale videli sme nové lokality a zakaždým sme objavili novú krajinu. Zoznámili sme sa s národnými jedlami, slovenská kuchyňa je veľmi chutná a trochu podobná ukrajinskej. Taktiež, keďže Slovensko nie je rozlohou príliš veľké, je ľahké sa dostať do ktorejkoľvek susednej krajiny, kde nie sú o nič menej zaujímavé a zaujímavé miesta. Jeden z víkendov sme teda strávili v Krakove, Varšave a Viedni! Erasmus+ preto nie je len príležitosťou študovať v zahraničí. Tento program poskytuje oveľa viac príležitostí, v prvom rade je to skúsenosť zo života v zahraničí. Som úprimne vďačná každému, kto mi dal takúto príležitosť a každý deň na Slovensku som prežila veselo a nezabudnuteľne!

Bc. Anastasia Luno:

Nastal čas zhrnúť našu stáž na Slovensku, na Univerzite v Prešove v rámci programu Erasmus+. V Prešove sme strávili tri mesiace, takže sme získali nielen skúsenosti s prácou v laboratóriu, nielen nové vedomosti a odborné zručnosti, ale zoznámili sme sa aj s mentalitou a  spôsobom života na Slovensku, navštívili známe miesta a, samozrejme, mali príležitosť komunikovať so študentmi z iných krajín. Táto stáž nám dala možnosť venovať sa výskumu v modernom smere chémie, ako je nanochémia, a čo je najdôležitejšie, pracovali sme na ekologicky bezpečných metódach syntézy nanočastíc rôznych kovov. Chemický priemysel má značný vplyv na okolitý svet, preto je dnes vývoj ekologicky bezpečných pracovných metód veľmi dôležitý. Nanochémia je moderná veda, ktorá sa rýchlo rozvíja vďaka jedinečným vlastnostiam nanoobjektov a môže sa využívať používa sa v rôznych oblastiach. Takže venovať sa výskumu v tejto oblasti je veľmi zaujme. Ale stáž, ako som už povedala, nie je len práca v laboratóriu, je to ponorenie sa do atmosféry mesta, v ktorom žijete, komunikácia s ľuďmi, takže po práci v laboratóriu sme sa prechádzali útulnými, pokojnými uličkami z Prešova a užili si výhľad na mesto a okolité hory. Náš gestor nám cez víkend ukázal Tatry, horské plesá a vodopády, ktorých vznešenosť a krása ostane v našich spomienkach a na našich fotografiách J. Takže ďakujem za nové vedomosti a zručnosti, obrovské množstvo nových skúseností a dojmov, chcem povedať, že to bolo jednoducho úžasné! Zmienka o našej stáži nám prináša len úsmev a hrejivé spomienky.

Bc. Maryna Korobeynyk:

Program Erasmus+ je príležitosťou pre učiteľov na výmenu odborných skúseností a pre študentov, ako ich získať, nadviazať novú komunikáciu, prekonať jazykovú bariéru a rozšíriť si svoje možnosti. Takouto zaujímavou skúsenosťou bola pre mňa stáž na Prešovskej univerzite. V prvom rade mi to otvorilo takú novú vedu, akou je nanochémia v praktickej verzii: podieľala som sa na syntéze nanočastíc zlata a paládia určitého tvaru pomocou „zelených metód“, hľadala som stravne kombinácie reakčných zmesi, upravovala podmienky syntézy. Po druhé, získala som skúseností v komunikácie s veľkým množstvom študentov, ktorí prišli na stáž, ktorí študujú na tejto univerzite, čo mi dalo príležitosť zdokonaliť sa v jazykoch. Do tretice je to úžasná, priateľská a veľmi príjemná atmosféra, ktorá tu vládne a možnosť stráviť voľný čas vo veľmi nezvyčajných a krásnych kútoch Slovenska. Veľmi ma teší, že som sa dostala na stáž na Univerzitu Prešov v rámci programu Erasmus+.

Bc. Alexandra Ratush:

Na Slovensku som bývala 3 mesiace, stážovala som v rámci programu Erasmus+ na Univerzite v Prešove. Bol to jedinečný zážitok, pretože to bolo prvýkrát, čo som bol na dlhší čas mimo domova. Prešov je relatívne malý, hoci je s 90-tisíc obyvateľmi tretím najväčším mestom Slovenska. V štvrtiach postavených v druhej polovici 20. stor. ukrýva malé krásne staré centrum mesta. Čo sa týka zábavy, centrum mesta býva večer často opustené, no v študentskom Campuse je vždy živo. Na území Campusu, ktorý sa tiahne pozdĺž riečneho kanála, sa nachádza veľká zelená plocha (štvrť), kde môžete študovať na čerstvom vzduchu, športovať alebo relaxovať. Malebné výhľady, ktoré sa otvárajú z okien univerzity, sú veľmi pôsobivé. Na Prešovskej univerzite sme sa zaoberali ekologickou syntézou kovových nanočastíc. Nikdy predtým som sa nanochémiou nezaoberala, takže moja prvá skúsenosť bola veľmi zaujímavá. Nie všetky experimenty fungovali na prvýkrát, takže bolo o čom premýšľať. Trénovalo to zručnosti mojej budúcej profesie chemika. S pomocou nášho gestora Ruslana Mariychuka sa podarilo veľmi rýchlo nájsť spôsoby riešenia niektorých problémov a smerov pohybu v ďalších experimentoch. Počas môjho pobytu na Slovensku som stihla vidieť veľa zaujímavých miest krajiny: navštívila som Tatry, absolvovala túru v Národnom parku Slovenský raj a mala som šťastie navštíviť aj neďalekú Viedeň a Krakov. Bolo zaujímavé naučiť sa pár slov po slovensky, komunikovať s domácimi. Angličtina na Slovensku stále nie je veľmi rozšírená. Veľký počet ukrajinských študentov v meste mi umožnil komunikovať v rodnom jazyku. Na záver, stáž Erasmus+ je nenahraditeľná skúsenosť, ktorú by som odporučila všetkým, ktorí chcú získať nové skúsenosti do života, zlepšiť si zručnosti, spoznať nových ľudí a kultúru inej krajiny.

Bc. Angelina Tsypileva:

Stáž Erasmus+ bola pre mňa a mojich kolegov veľkou skúsenosťou. Tento program nám pomohol veľa sa naučiť, osvojiť si mnohé zručnosti, nadobudnúť nové vedomosti, ale aj spoznať kultúru Slovenska a poučiť sa zo skúseností iných zahraničných študentov. Hlavným smerom môjho výskumu bola „zelená“ syntéza kovových nanočastíc. Práca pod vedením doc. Ruslana Mariychuka bola pre mňa veľmi prínosná a zaujímavá, bola to skvelá skúsenosť, ktorá mi umožnila lepšie získať vedomosti a zručnosti v oblasti nanochémie. Popri produktívnej práci v laboratóriu sme mali skvelú príležitosť vo voľnom čase vidieť všetky krásy Slovenska a cestovať po Európe. Vďaka nášmu vedeckému školiteľovi Ruslanovi Mariychukovi, ktorý pre nás často organizoval výlety do hôr, zoznámil nás s kultúrou Slovenska a organizoval nám nielen prácu v laboratóriu, ale aj voľný čas! Mali sme tiež možnosť komunikovať s ostatnými študentmi, ktorí tiež prišli na stáž, čo nám umožnilo vymeniť si skúsenosti, dozvedieť sa viac o štúdiu v iných krajinách a zlepšiť naše komunikačné schopnosti v angličtine. Erasmus+ je teda skvelý program, ktorý umožňuje študentom získať nové vedomosti a zručnosti, spoznať život v inej krajine, cestovať a objavovať svet!

Za srpicemi na Kavkaz

Jsou skupiny hmyzu, které zájemci o entomologii či přímo odborníci na první pohled poznají, například brouci, vážky nebo motýli. Následují skupiny, které si zájemci o výše zmíněné skupiny pletou, jako dvoukřídlí vs. blanokřídlí, nebo chrostíci, pošvatky a střechatky. A zbývají skupiny, které si lidé nepletou, ale téměř nikdo je nestuduje, a mezi ně patří i srpice.

Foto 1: Panorpa connexa. Foto: Peter Manko

Poslední systematické studie o srpicích Evropy a Turecka pocházejí ze 70. a 80. let 20. století, kdy důležité práce publikovali pánové Lauterbach, Willmann a Ward. No a v posledních letech se snaží o jejich poznání i moje maličkost…

Z Kavkazu a Íránu je známo pět nebo šest druhů srpic: systematická pozice jedné dvojice není uspokojivě vyřešena, buď se v tomto případě jedná o jeden druh nebo o dva blízké druhy. Na Kavkaz jezdí v posledních letech mnoho českých broučkařů a ti mi srpice vozí. Ovšem… Jsou to výhradně dva nejhojnější a nejrozšířenější druhy, Panorpa connexa a P. similis, pouze od jednoho kolegy jsem obdržel párek P. selysi z Arménie. Proto jsem okamžitě kývl na nabídku kolegů z Prešovské univerzity, abych se jako dobrovolník v rámci implementace projektu „V4 & Eastern Partnership Cooperation in Biodiversity Conservation for Human Wellbeing, Visegrad Fund, project no. 21810533).“ podpořeného Vyšehradským fondem zůčastnil jarní expedice na Kavkaz. Jednou z priorit bylo, kromě workshopů s místními vědci, studenty, členy mimovládních organizací a místními obyvateli, přispět ke poznání biodiversity Kavkazu – mimo jiného studiem srpic této části světa.

Foto 2: Panorpa similis. Foto: Peter Manko

Foto 3: Panorpa arcuata z recezervace Lagodekhi. Foto: Ondřej Kouklík

Již v prvních dnech v Gruzii přibývaly nálezy obou výše zmíněných nejčastějších druhů a po pár dnech jsme chytali minimálně ještě jeden druh, zatím nevíme který, protože zpracování materiálu teprve probíhá. Jisté je, že to není velký druh Panorpa arcuata, který byl nedávno po zhruba šedesáti letech publikován ruským kolegou Makarinem z ruského podhůří Kavkazu a společně mnou a gruzínským kolegou Georgem Japoshvilim z rezervace Lagodekhi. A nechytali jsme ani P. selysi, podle mne jednu ze dvou nejkrásnějších srpic Evropy.

A pak jsme se přesunuli do západního Azerbajdžánu. Na základní škole v městě Qax (vyslovuj Gach) byl naplánován jeden z workshopů, který se velmi vydařil, zájem dětí byl veliký. Ještě před worhsopem byla trocha času, tak jsem smýkal vegetaci na školní zahradě. A najednou jsem uviděl srpici s nápadně žlutými křídly a sytě černou kresbou. Ano, má první P. selysi, kterou jsem v přírodě viděl. Říci, že jsem byl nadšený, není dostatečným vyjádřením mých pocitů.

Foto 4: Místo nálezu Panorpa selysi v Qax. Foto: Libor Dvořák

Poté jsme ztrávili jeden den v okolí Zaqataly. První lokalita: potůček v lese a výslunné okraje lesa. Srpice byly, další hmyz také. Po návratu k automobilům si ke mně přisedla Azerbajdžánská kolegyně Ilhama s tím, jestli bych pro ni a její kolegyni z azerbajdžánské akademie věd neurčil pár srpic, které nasbírala. K mému velkému překvapení měla v materiálu asi pět kusů P. selysi!

Foto 5: Panorpa selysi ze Zaqataly. Foto: Peter Manko

Měla štěstí, že byla, na rozdíl ode mne, ve správnou chvíli na správném místě… Pourčoval jsem její materiál a několik kousků dostal pro svá studia. Vedle našich automobilů byl porost bezu chebdí, kde jsem pozoroval větší množství srpic P. connexa, když v tom mne opět Ilhama volá, že tam sedí opět P. selysi. Kolega Peter Manko ji s fotoaparátem sledoval tak vytrvale, že se mu podařilo „ulovit“ několik zdařilých fotografií. V odborných pracích není publikována žádná fotografie tohoto druhu, proto záběry z volné přírody mají svou cenu… Druhou lokalitou u Zaqataly měl být břeh řeky. Vedl nás tam jeden místní obyvatel, šlo se přes jeho zahradu. A jak to dopadlo? Ilhama mi ukázala srpici, samozřejmě P. selysi! Takže jsem k řece nedošel, kroužil po zahradě a pozoroval několik desítek těchto krasavic… Jak málo stačí někomu ke štěstí, že?

Foto 6: Na těchto stromech v zahradě v Zaqatale posedávaly Panorpa selysi. Foto: Michal Rendoš

Doufám, že další srpice se zadaří kolegům a nebo i mně pozorovat a nalovit na podzim. A pak preparovat, určovat a publikovat… Takže toto jsou mé dojmy z cesty, kterou jsem mohl nazvat „Za srpicemi na Kavkaz“.

 

Autor: Libor Dvořák

https://www.facebook.com/BiodiversityCaucasus

https://www.instagram.com/biodiversity_caucasus/

https://twitter.com/biodiversity_ca

http://visegrad.fhpv.unipo.sk/index.php

https://www.visegradfund.org/

We build a partnership for research and conservation of biodiversity in the Caucasus

The mountainous Caucasus region extending over the territory of Armenia, Azerbaijan, Georgia as well as the small parts of Iran, Russia and Turkey is among the most biologically diverse regions in the world hosting extraordinarily high number of plant and animal species. The high species diversity is conditioned primarily by location of the region at the crossroad between the Black and Caspian Seas where species originating from Europe, Central Asia, the Middle East, and North Africa overlap with endemic species (species that exclusively live in the Caucasus and cannot be found anywhere else in the world), and by complexity of geology and climate that contributed to the emergence of a wide range of biotopes. The fact that the Caucasus region represents a significant global biodiversity hotspot is well known to most biologists and nature conservationists. This, however, does not apply to the local people, many of whom lead traditional rural way of life. Their cognizance of natural wealth hidden in the region they live in and the significance of this wealth for the quality of everyday life is still very poor. Due to the lack of awareness, the locals contribute, usually unconsciously, to the disruption of the Caucasian nature. The most obvious manifestations of such a disruption are extensive grazing associated with deforestation visible in many places and pollution of water courses by different kinds of waste (from the plastic bottles to used syringes). Thus, along with the wonderful untouched nature, the wealth of the Caucasian biodiversity is being gradually vanished.

The awareness of need to increase both knowledge of the Caucasian biodiversity among the local people and level of biodiversity conservation motivated us, zoologists from Department of Ecology, to build a network of specialists willing to collaborate in biodiversity research, local communities education, and training the experts from the region. We brought off to translate this motivation into an international project called V4 & Eastern Partnership cooperation in Biodiversity Conservation for Human Wellbeing supported recently by Visegrad Fund. In mid-September 2018, a team of zoologists and biologists from scientific institutions of V4 countries, Azerbaijan and Georgia led by three members of Department of Ecology, met in Tbilisi, the capital of Georgia, from where, it set out on the first Caucasus expedition, this time to the Kutaisi region in the west of Georgia and the Lankaran region in the south of Azerbaijan.

During the two-week lasting stay in the Caucasus, we organized several workshops at the local educational institutions (universities and schools) attended by various people from researchers through members of non-governmental organizations and teachers to pupils. Some people came to our workshops just for the sake of curiosity as they have never seen zoologists from the Visegrad countries before. We talked together over the Caucasian biodiversity, its importance for human society and, last but not least, the threats to biodiversity resulting from human activities and ways how to eliminate these threats. The most interesting and inspiring were meetings with the local people right in the field during our biodiversity research. At first, they glared uncomprehendingly at us. It is no wonder, having a lap mesh, tweezers, tubes and other equipments needed for biodiversity research, we all looked quite odd. However, the subsequent debates about our activities, explaining importance of biodiversity and its protection needs brought us closer to this people. Many of them did not hesitate to try to sample fauna from under the stones from the leaves, or the bottom of brooks. Nearly every day of the field research, we could see the great hospitality and kindness of the Caucasus people inviting us home for tea and other tasty homemade food products.

The first expedition to the Caucasus was not just about science and education, it had also a social dimension. We came upon nice, friendly people unspoiled by commercialism and became more familiar with their culture and traditions. Our international project will continue in 2019 when two more expeditions to the Caucasus are intended. Let’s hope our efforts to raise the awareness of people living in the Caucasus about biodiversity and its protection will be taken on board.

text by Michal Rendoš, Peter Manko & Jozef Oboňa

photo by Matej Žiak

FB
instagram
twitter

Web

Visegrad fund

Grants