Všetko súvisí so všetkým…

Vzťahy medzi živými organizmami a našou planétou sú omnoho zložitejšie a fascinujúcejšie, než sme si kedy dokázali predstaviť. Nasledujúci blog je o pozoruhodnej prepojenosti živých procesov na našej malej planéte. Nič z toho, čo robia ľudské bytosti, ani nič, k čomu dochádza vo svete prírody, neprebieha v izolácii.
Nie je to tak dávno, keď medzi ekológmi prevažoval názor, že charakter živých systémov určujú väčšinou abiotické faktory, teda vplyvy, ako sú miestne podnebie, geológia alebo dostupnosť živín. Teraz sa však zdá, že toto presvedčenie vychádzalo zo štúdia ochudobnených ekosystémov. V súčasnosti sa skôr domnievame, že pravidlá, ktoré ekológia odvodila, opisovali nie prirodzený svet, lež svet, ktorý sme vytvorili my. Dnes už vieme, že živé systémy, v ktorých prežili veľké šelmy a veľké bylinožravce, sa často správajú úplne, ale naozaj úplne inak, ako tie, ktoré o ne prišli.

Veľké mäsožravce môžu meniť ako populácie, tak aj správanie veľkých bylinožravcov. Tie následne dokážu meniť povahu a štruktúru rastlinného spoločenstva, čo zase ovplyvňuje procesy, ako sú erózia pôdy, zmeny riečnych tokov a ukladanie uhlíka. Dostupnosť živín, fyzická geografia krajiny, dokonca aj zloženie atmosféry: to všetko, ako sa teraz ukazuje, ovplyvňujú živočíchy. Živé systémy pôsobia na našu planétu a procesy, ktoré na nej prebiehajú, v oveľa väčšej miere, ako sme tušili.

Hovoríme o “trofických kaskádach” : ekologických procesoch, ktoré sa valia z horných úrovní ekosystému až na na jeho najspodnejšie úrovne. (Trofický znamená týkajúci sa potravy a spôsobu obživy). Ukazuje sa totiž, že mnohé biotické procesy fungujú skôr zhora nadol, než zdola nahor.
Trofické kaskády často boli zistené na miestach, kde stále prežívajú, alebo boli reintrodukované veľké šelmy. Ale podľa toho, čo doteraz ekológia zistila, sa zdá, že pravdepodobne veľmi podceňujeme ich úlohu v prírode. Mäsožravce, ktoré dnes označujeme ako “vrcholové predátory”, nimi často z pohľadu paleoekológie vôbec nie sú.

Druhy, ako vlky a rysy by bolo presnejšie opisovať ako “mezopredátory”: patrili až na druhú priečku. Kedysi im v celom ich areáli boli nadradené levy, hyeny, šabľozubé šelmy, amficyonya iné príšery.

Dokonca ani obrovské levy a šabľozubé šelmy, ktoré žili v Severnej Amerike, až kým tam neprišli prví ľudia, nemožno považovať za ozajstného “kráľa džungle”. Medveď krátkočelý (Arctodus simus), ktorý v stoji na zadných končatinách dosahoval výšku 4m, bol podľa všetkého špecialista živiaci sa zdochlinami: odháňal od koristi obrovské levy Panthera leo atrox a ozrutné šabľozubce.

Obrázok 1. Vlk dravý (Canis lupus), Britská Kolumbia (Foto M. Hromada)
Obrázok 1. Vlk dravý (Canis lupus), Britská Kolumbia (Foto M. Hromada)

 

Jednou z hypotéz, ktorá by mohla pomôcť vysvetliť náhle vymretie megafauny v mnohých častiach sveta, len čo sa tam prvýkrát objavili ľudia, je to, že sme sa spustili ničivú trofickú kaskádu.

Napríklad pred príchodom ľudí do Austrálie sa kontinent hemžil veľkými príšerami. Vyskytovala sa tam ježura veľkosti ošípanej; obrovský bylinožravý vačkovec nie nepodobný vombatovi, ktorý vážil dve tony; vačkovitý “tapír” veľký ako kôň; trojmetrový klokan; vačkovitý “lev” s protistojnými palcami a silnejším zahryznutím ako ktorýkoľvek známy dnešný cicavec, podľa všetkého špecializovaný na lov obrovských klokanov; rohatá dvaapolmetrová korytnačka; či varan väčší než krokodíl nílsky. Väčšina z nich a mnoho ďalších nádherných tvorov vymizlo v období medzi 40 až 50 tisíc rokov. Zhruba v rovnakej dobe začali husté pralesy, ktoré vtedy pokrývali väčšinu kontinentu, nahrádzať traviny a zakrpatené stromy, ktoré porastajú väčšinu austrálskeho vnútrozemia dnes.
Jeden vedecký článok naznačuje, že prví ľudia v Austrálii lovili niektoré veľké zvieratá, až kým nevymreli, čo spôsobilo vymiznutie dažďových pralesov, čo následne vyhubilo väčšinu zostávajúcej fauny. Ako to je možné? Predpokladá sa, že keď vymizli obrie bylinožravce, začali sa lístie a vetvičky, ktoré by inak spásli, hromadiť na lesnej pôde, čím sa nakopilo palivo, ktoré umožnilo vyčíňať v dažďových pralesoch požiarom. To vytvorilo podmienky pre zmenu vegetácie na trávu a kroviny.

V Európe sa ekológovia začínajú prikláňať k názoru, že naše ekosystémy boli formované slonmi, nosorožcami, hrochmi a ďalšími ozrutnými tvormi (a stále na ne zostávajú adaptované), ktoré tu žili ešte počas poslednej medziľadovej doby, keď klíma bola podobná dnešnej. Aj dnes vidíme dôkazy o koevolúcii našich listnatých stromov so slonmi a nosorožcami v spôsobe, akým reagujú na masívne poškodenie.

Obrázok 2. Stádo “ekologických inžinierov” - slonov, Amboseli, Keňa. (Foto M. Hromada)
Obrázok 2. Stádo “ekologických inžinierov” – slonov, Amboseli, Keňa. (Foto M. Hromada)

 

Inými slovami, svet prírody je omnoho fascinujúcejší a zložitejší, než sme si vôbec dokázali predstaviť. A my len začíname chápať, aké rozmanité a prečudesné ekologické procesy môžu byť.

Povedzme si teraz niečo o veľrybom truse.

Výskum z roku 1970 predpokladal, že veľký pokles početnosti veľkých veľrýb v južných oceánoch bude viesť k nárastu populácie krilu (drobné kôrovce), ich hlavnej potravy. K tomu však nikdy nedošlo. Namiesto toho nastal jeho dlhodobý pokles.

Ako je to možné? Teraz sa ukazuje, že v skutočnosti veľryby podporujú populácie svojej koristi.

Často sa kŕmia vo veľkej hĺbke, no len zriedka sa tam vyprázdňujú, pretože stres, ktorý pôsobí na telo pri ponore, vyžaduje odstavenie niektoré telesných funkcií. Takže sa vyprázdňujú, až keď vyplávajú, aby sa nadýchli. Inými slovami, transportujú živiny z hlbín, vrátane vôd príliš tmavých pre fotosyntézu, do fotickej zóny, kde dokážu prežiť rastliny.

V južných oceánoch je limitujúcou živinou železo, bez ktorého sa nedokáže množiť a rásť fytoplanktón, ktorý je na dolných úrovniach potravového reťazca. Tým, že veľryby kropia svojimi hovienkami – pardon, fekálnou spŕškou – ovrchové vody, hnoja vlastne fytoplanktón, na ktorom závisia kril a ryby. O tomto mechanizme, známom ako “veľrybia pumpa”, sa uvažuje už niekoľko rokov. Dnes sa včak podarilo získať aj experimentálne doklady, ktoré túto hypotézu podporujú. Vedecký tím z Tasmánskej univerzity nazbierali trus vráskavca Balaenoptera musculus brevicauda (kto by bol povedal, že morská ekológia poskytuje toľko možností?) a pestoval planktón vo vode s jeho rôznou koncentráciou. Zistili, že čím je bohatšia voda, tým väčšia je produktivita. Žiadne prekvapenie.

Obrázok 3. Vráskavec dlhoplutvý (Megaptera novaeangliae), Nový Zélenad. (Foto M. Hromada)
Obrázok 3. Vráskavec dlhoplutvý (Megaptera novaeangliae), Nový Zélenad. (Foto M. Hromada)

Iný výskum zo zálivu Maine zistil, že než sa v dôsledku lovu znížila početnosť veľrýb a tuleňov, vyprázdňovaním na hladine a recykláciou živín uvoľňovali do vody trikrát viac dusíka, než sa ho v týchto vodách rozpúšťa priamo z atmosféry. Početnosť fytoplanktónu klesla v uplynulom storočí vo väčšine sveta, pravdepodobne v dôsledku rastúcich globálnych teplôt. Ale zdá sa, že pokles je najstrmší tam, kde boli najintenzívnejšie lovené veľryby a tulene. Rybári, ktorí trvali na tom, že dravce, ako napríklad tulene, treba hubiť, možno prispievali k znižovaniu, nie zvyšovaniu svojho úlovku.

Obrázok 4. Uškatec novozélandský (Arctocephalus forsteri), Nový Zéland. (Foto M. Hromada)
Obrázok 4. Uškatec novozélandský (Arctocephalus forsteri), Nový Zéland. (Foto M. Hromada)

No to ešte nie je všetko. Keď fytoplanktón odumrie, pomaly klesá do oceánskych hlbín, a s ním aj uhlík, ktorý absorboval z atmosféry. Vyčísliť to nie je ľahké, ale keď početnosť veľrýb dosahovala úrovne z minulosti, pravdepodobne síce len trochu, ale významne prispievali k odstraňovaniu oxidu uhličitého z atmosféry. Obnovenie populácií veľkých kytovcov, ktorých početnosť poklesla o dve tretiny až 90%, ale pomaly sa v niektorých oblastiach oceánu opäť obnovujú, by sme mohli vnímať ako prijateľnú formu geoinžinierstva.

Samozrejme, nemal by to byť jediný alebo dokonca hlavný dôvod, prečo by sme ich mali chcieť vrátiť do oceánov, no spôsob, akým veľryby menia zloženie atmosféry, prispieva k vyvráteniu prekonaného názoru, že dokážeme manipulovať živú prírodu a výsledok vieme jednoducho predvídatať. Tím Sustainable Human vyrobil druhé video trofických kaskádach, o veľrybej pumpe. Prvé – o neočakávanom vplyve vlkov na ekosystémy v Yellowstonskom národnom parku malo 21 miliónov pozretí. Viera, že človek dokáže zvládnuť zložitý svet prírody, je mýtus. Ľudia majú obrovskú motiváciu porozumieť svetu vo všetkých jeho fascinujúcich detailoch.

Ale s veľrybami sme stále neskončili. Ďalšia vedecká publikácia navrhuje, že s poklesom početnosti veľrýb sa kosatky – niektoré sa špecializujú na ich lov – preorientovali na lov tuleňov a uškatcov. To pravdepodobne potom malo veľký vplyv na populácie rýb.

Obrázok 5. Vydra morská (Enhydra lutris), Britská Kolumbia. (Foto: M. Hromada
Obrázok 5. Vydra morská (Enhydra lutris), Britská Kolumbia. (Foto: M. Hromada

No zníženie počtu tuleňov lovom v Aleutskom súostroví dnes, ako sa zdá, núti kosatky opäť sa preorientovať, tentoraz na vydry morské. Potravu vydier morských z veľkej časti tvoria ježovky. V dôsledku poklesu stavu vydier vzrástol počet ježoviek – až do tej miery, že v niektorých oblastiach popri západnom pobreží Ameriky, kde kedysi rástli rozľahlé “lesy” chalúh, ich takmer úplne spásli. Nielenže to spôsobilo kolaps pobrežných ekosystémov, ale aj uvoľnenie veľkého množstva oxidu uhličitého do atmosféry , keď uhlík uložený v chaluhách zoxidoval.

Obrázok 6. Chaluhový les, Britská Kolumbia (foto. M. Hromada)
Obrázok 6. Chaluhový les, Britská Kolumbia (foto. M. Hromada)

A ani to ešte nie je koniec príbehu. Teraz sa zdá, že lov veľrýb môže byť hlavnou príčinou miznutia kondora kalifornského. Kondor sa podľa všetkého špecializoval na požieranie mŕtvych vyplavených tiel veľrýb. Keďže veľryby vymizli, kondory prišli o hlavný zdroj potravy, a boli nútené živiť sa uhynutými suchozemskými živočíchmi. Niektoré tieto zdochliny pochádzajú zo zvierat, ktoré zastrelili lovci, no nedokázali ich dohľadať. Konzumácia olova z guliek a brokov je podľa všetkého jedným z dôvodov, prečo ani mohutné pazúry kondorom nestačia, aby sa udržali na pokraji priepasti vymierania.

Kto by bol pomyslel, že vplyv lovu veľrýb spustí takú vlnu zmien v toľkých živých systémoch? (Mimochodom, než prišli do Ameriky ľudia, kondor patril medzi tie menšie zdochlinožravé vtáky. Vyhynutý druh Aiolornis incredibilis mal rozpätie krídel skoro 5 metrov a zobák dlhý ako chlapova stupaj. Lebka iného dravca, Argentavis magnificens magnificens, sa zatiaľ ešte nenašla, no z nájdených kostí vyplýva, že mohol mať rozpätie krídel 8 metrov a vážiť 75kg.

A nejde len o veľryby. Keď fytoplanktón napadnú drobné živočíchy, ktoré sa ním živia, uvoľňuje chemickú látku zvanú dimetylsulfid. Táto zlúčenina priťahuje predátory, ktoré sa živia živočíchmi, požierajúcimi fytoplaktón. Rúrkonosce, ako napríklad albatrosy, fulmary, búrkovníky a víchrovníky, ktoré majú dobre vyvinutý čuch, dokážu dimetylsulfid odhaliť a využiť jeho prítomnosť na vyhľadávanie koristi. Nielenže to môže pomôcť fytoplanktónu chrániť sa pred svojimi lovcami, ale vtáky, ktoré sem prilákal, ho vyprázdňovaním počas lovu pomáhajú aj pohnojiť.

Obrázok 7. Albatros sépiar, Nový Zéland. (foto. M. Hromada)
Obrázok 7. Albatros sépiar, Nový Zéland. (foto. M. Hromada)

Je tu ešte jeden zvrat. Zdá sa, že dimetylsulfid zohráva významnú úlohu pri tvorbe oblačnosti na mori. Pretože hladina mora je tmavá a mraky sú biele, čím väčšia je oblačnosť, tým viac slnečného žiarenia sa odráža späť do vesmíru. Napadnutý fytoplanktón teda môže pomáhať ochladzovať planétu.

Obrázok 8. Víchrovník novozélandský (foto. M. Hromada)
Obrázok 8. Víchrovník novozélandský (foto. M. Hromada)

Aj na súši nájdeme podobné procesy. Predtým, než sa v 60. rokoch 20. storočia rozbehli seriózne ochranárske snahy, klesol počet pakoní hrivnatých v Serengeti z asi 1,2 milióna na 300 000. Výsledok bol podobný predpokladanému mechanizmu zničenia väčšiny austrálskeho dažďového lesa. Ako sa hromadila suchá tráva a iné rastlinstvo, ktoré by inak pakone spásli, požiare spustošili každoročne zhruba 80% rozlohy Serengeti.

Obrázok 9. Večerná savana pod Kilimandžárom (Foto. M. Hromada)
Obrázok 9. Večerná savana pod Kilimandžárom (Foto. M. Hromada)

Keď sa stáda pakoní začali zotavovať, frekvencia požiarov klesla a do pôdy sa dostáva viac živín z trusu. Serengeti sa zmenilo z čistého zdroja uhlíka na zásobník uhlíka; zmena sa rovná celej súčasnej produkcii oxidu uhličitého spaľovaním fosílnych palív vo východnej Afrike.

Obrázok 10. Stádo pakoní pásavých, Keňa (foto: M. Hromada).
Obrázok 10. Stádo pakoní pásavých, Keňa (foto: M. Hromada).

Ale je dôležité nerobiť príliš ďalekosiahle závery z jedného príkladu. V iných častiach sveta môžu pasúce sa zvieratá zvyšovať produkciu skleníkových plynov. Domáce hospodárske zvieratá sú významnou príčinou globálneho otepľovania. Podobne aj niektoré divoké bylinožravce. Ako vzrástli počty losov v Kanade, čiastočne v dôsledku vyhubenia ich predátorov ľuďmi, celým radom zložitých vplyvov na vegetáciu aj pôdny kryt prispeli k prudkému zníženiu ukladania uhlíka v boreálnych lesoch. Podľa jedného odhadu je rozdiel v ukladaní uhlíka medzi oblasťami s vysokým a nízkym stavom losov od 42 do 95% oxidu uhličitého, ktorý Kanada produkuje spaľovaním fosílnych palív. Ak by sme teda umožnili návrat a zotavenie vlkov, mohlo by to mať nesmierny vplyv na emisie skleníkových plynov v Kanade.

 

Nemali by sme si jednoducho predstavovať, že vlky a veľryby a pakone, fytoplanktón a vydry morské samé o sebe dokážu zabrániť kolapsu klímy, ktorý spôsobí nekontrolované spaľovanie fosílnych palív. Medziročný prírastok vegetácie sa nemôže vyrovnať spaľovaniu fosílnych palív, z ktorých sa uvoľňuje uhlík, ukladajúci sa každoročne po mnoho storočí. Ale ako začíname tušiť tieto neočakávané dôsledky našej ničivej činnosti, máme ďalší dôvod, aby sme začali s našou planétou zaobchádzať zodpovednejšie. Všetko totiž súvisí so všetkým.
Bol by som nerád, ak by sa ochrana voľne žijúcich živočíchov zredukovala na prepočty ich príspevku k tvorbe skleníkových plynov. Existujú predsa silné vnútorné dôvody pre ochranu sveta prírody: pretože je úžasný; pretože nás obohacuje a je čarovný; pretože pochopiť, ako tieto nádherné a zložité systémy fungujú, je ako prejsť bránou do čarovného kráľovstva.

Ale to málo, čo už vieme o trofických kaskádach a nečakane zložitých vzťahoch, ktoré ekológia odhaľuje, nepochybne predznamenáva oveľa hlbšie a bohatšie porozumenie, ktoré prinesú nadchádzajúce roky ekologického výskumu, pre ktorý je nevyhnutné nadchnúť novú generáciu ekológov s otvorenou hlavou. Ekológia sa dá študovať s bázňou pred naším svetom plným zázrakov a s odhodlaním chrániť ho pred zničením.

 www.monbiot.com

George Monbiot

Preklad M. Hromada (mierne upravené).

2 343 myšlienok na “Všetko súvisí so všetkým…”

 1. foods too avoid while taking cialis
  buy generic cialis
  effect of cialis on liver
  [url=http://www.cialisle.com/]generic-cialis-online[/url]
  cialis i potencija

 2. can you use viagra for premnature ejaculation
  cheapest viagra
  21 year old viagra
  [url=http://buyviagraurx.com/]generic viagra next day delivery[/url]
  where can i buy viagra in portsmouth

 3. This message is posted here using XRumer + XEvil 3.0
  XEvil 3.0 is a revolutionary application that can bypass almost any anti-botnet protection.
  Captcha Recognition Google, Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com and over 8.4 million other types!
  You read this – it means it works! 😉
  Details on the official website of XEvil.Net, there is a free demo version.

 4. This message is posted here using XRumer + XEvil 3.0
  XEvil 3.0 is a revolutionary application that can bypass almost any anti-botnet protection.
  Captcha Recognition Google, Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com and over 8.4 million other types!
  You read this – it means it works! 😉
  Details on the official website of XEvil.Net, there is a free demo version.

 5. Пополение баланса Авито (Avito) за 50% | Телеграмм @a1garant

  Приветствую вас, дорогие друзья!

  Готовы предоставить Всем вам сервис по пополнению баланса на действующие активные аккаунты Avito (а также, абсолютно новые). Если Вам необходимы определенные балансы – пишите, будем решать. Потратить можно на турбо продажи, любые платные услуги Авито (Avito).

  Аккаунты не Брут. Живут долго.

  Процент пополнения в нашу сторону и стоимость готовых аккаунтов: 50% от баланса на аккаунте.
  Если необходим залив на ваш аккаунт, в этом случае требуются логин и пароль Вашего акка для доступа к форме оплаты, пополнения баланса.
  Для постоянных заказчиков гибкая система бонусов и скидок!

  Гарантия:

  И, конечно же ничто не укрепляет доверие, как – Постоплата!!! Вперед денег не просим…

  Рады сотрудничеству!

  Заливы на балансы Авито
  ________

  как поднять объявление на авито за деньги
  авито продать аккаунт world of tanks
  кошелёк авито как пополнить счет
  один и тот же номер телефона на разных аккаунтах авито
  дам деньги в долг на авито

 6. Пополение баланса Авито (Avito) за 50% | Телеграмм @a1garant

  Здравствуйте, дорогие друзья!

  Рады предоставить Всем вам сервис по пополнению баланса на действующие активные аккаунты Avito (а также, абсолютно новые). Если Вам требуются определенные балансы – пишите, будем решать. Потратить можно на турбо продажи, любые платные услуги Авито (Avito).

  Аккаунты не Брут. Живут долго.

  Процент пополнения в нашу сторону и стоимость готовых аккаунтов: 50% от баланса на аккаунте.
  Если требуется залив на ваш аккаунт, в этом случае требуются логин и пароль Вашего акка для доступа к форме оплаты, пополнения баланса.
  Для постоянных заказчиков гибкая система бонусов и скидок!

  Гарантия:

  И, конечно же ничто не укрепляет доверие, как – Постоплата!!! Вперед денег не просим…

  Рады сотрудничеству!

  Заливы на балансы Авито
  ________

  как убрать аккаунт с авито ру
  как на avito удалить аккаунт
  возврат денег с авито за неоказанную услугу
  авито орел кошельки
  как удалить аккаунт в avito если он заблокирован

 7. Is Alli Back In Stock Baclofene Cp Come Viagra Senza Ricetta [url=http://howtogetvia.com]viagra[/url] El Viagra Femenino Uk Pharmacy Online Indoacin

 8. You are so interesting! I don’t believe I’ve truly read a single
  thing like this before. So good to find another person with
  unique thoughts on this topic. Seriously.. thank you for starting this up.
  This site is one thing that is needed on the internet, someone with some originality!